Algemene voorwaarden

“1. Onze algemene voorwaarden zijn steeds toepasselijk op al onze contractuele verhoudingen met klanten en dit met uitdrukkelijke uitsluiting van elke andere bepaling waarmee wij ons niet uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord hebben verklaard. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid van de andere bedingen of van de overeenkomst mee.

2. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. In geval van overschrijding van de in de overeenkomst vooropgestelde termijn bekomt de klant daaruit geen enkel recht om de ontbinding van de overeenkomst dan wel enige schadevergoeding te vorderen. Indien de klant echter optreedt als ‘consument’ in de zin van het boek VI van het Wetboek van Economisch Recht, heeft de klant-consument bij aan ons te wijten vertraging in de uitvoering van de werken, vanaf diens ingebrekestelling, bij wijze van vaste schadevergoeding recht op de betaling van 20,00 EUR per kalenderdag met een maximum van 5 % van de koop- of aannemingssom (excl. btw).

3. De klant treft vooraf aan de uitvoering van de werken alle noodzakelijke voorzieningen wat betreft veiligheid en bereikbaarheid van de werkplaats.

4. Wij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de uitvoering van de installatiewerken en geven geen advies met betrekking tot de geschiktheid van de dragende constructie of materialen. Indien bij aanvang van de werken blijkt dat de dak structuur niet geschikt is voor de plaatsing van zonnepanelen, kunnen wij de overeenkomst eenzijdig verbreken, zonder dat de klant aanspraak zal kunnen maken op een schadevergoeding. Indien wij de werken uitvoeren op basis van een advies van een derde, dan zij wij niet verantwoordelijk voor de schade die desgevallend wordt toegebracht aan personen en/of materiaal van de klant of van ons.

5. Indien de door ons voorgestelde materialen niet meer beschikbaar zijn, zullen wij een alternatief voorstellen aan de klant met een evenwaardige kostprijs en evenwaardig rendement en kwaliteit. De klant heeft het recht om niet op het voorstel in te gaan. In dat laatste geval zijn er twee mogelijkheden: ofwel wordt de installatiedatum uitgesteld tot het moment waarop het materiaal opnieuw beschikbaar is ofwel kan de klant de overeenkomst ontbinden mits het betalen van een vergoeding van 20 % van het overeengekomen bedrag.

6. Wij beperken ons tot de technische implementatie van de zonnepaneleninstallatie. De klant is verantwoordelijk voor het plaatsen van isolatie en alle andere vereisten om te voldoen aan de voorwaarden zoals deze door de VREG gesteld worden voor het bekomen van bepaalde subsidies. Wij kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het niet verkrijgen van bepaalde subsidies.

7. De opgegeven rendementen van de zonnepaneleninstallatie zijn gebaseerd op de technische specificaties van de fabrikant. Wij kunnen in onze hoedanigheid van installateur niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele lagere rendementen. De klant draagt alle verantwoordelijkheid met betrekking tot de conformiteit van de hoofdverdeelkast en aarding met de vigerende regelgeving.

8. De niet tijdige of niet volledige betaling door de klant geeft ons het recht om de verdere leveringen en werkzaamheden op te schorten, teneinde de tegoeden niet verder te laten oplopen, en dit zonder aanmaning van onzentwege. De schade die hieruit voortvloeit kan niet ten laste van ons gelegd worden. Pas na volledige betaling wordt het keuringsverslag afgegeven.

9. De klant moet de uitgevoerde werken en geleverde goederen onmiddellijk bij de uitvoering/levering ervan nazien. Iedere klacht of betwisting nopens de kwaliteit of conformiteit van de geleverde goederen en/of uitgevoerde werken moet ons schriftelijk gesignaleerd worden binnen de acht dagen na levering/uitvoering, dit bij gemotiveerde aangetekende brief, zo niet worden zij niet meer in aanmerking genomen.

10. Onze facturen zijn contant betaalbaar op de zetel te Roeselare, behoudens schriftelijk door ons bevestigde andersluidende overeenkomst. Aanvaarding van een wissel wijzigt de plaats van betaling niet en geldt nooit als schuldvernieuwing. Alle innings- en protestkosten van een aanvaarde of nietaanvaarde wissel vallen ten laste van de klant.

11. Bij gebrek aan contante betaling of niet-betaling op de voorziene vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling op het factuurbedrag of op het saldo een conventionele interest van 10 % per jaar verschuldigd zijn vanaf de vervaldag van de factuur. Daarenboven zal ieder op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag ten titel van schadevergoeding en mits voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met 10 %, met een minimum van 125,00 EUR en een maximum van 2.000,00 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

12. Iedere klacht of betwisting nopens een factuur moet ons schriftelijk gesignaleerd worden binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur, dit bij gemotiveerde aangetekende brief, zo niet, worden zij niet meer in aanmerking genomen.

13. In geval van annulering van de bestelling door de klant of in geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst ten laste van de klant, zal de klant gehouden zijn tot betaling van een schadevergoeding, waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 20 % van de waarde van het niet-uitgevoerde gedeelte van het contract, excl. btw, onverminderd ons recht om desgevallend een hogere schade te bewijzen of de gedwongen uitvoering van de bestelling of de opdracht te vorderen.

14. In geval van faillissement, kennelijk onvermogen, rechtsonbekwaamheid of om het even welke wijziging in de juridische toestand van de klant, hebben wij het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden te beschouwen.

15. Alle goederen die niet volledig betaald zijn, blijven in totaliteit onze volledige eigendom. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico onmiddellijk bij het sluiten van de overeenkomst over op de klant.

16. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen aan te passen ingevolge tariefwijzigingen in de aan te kopen materialen en grondstoffen, in welk geval de prijs zoals vermeld op de factuur geldt.

17. De overeengekomen prijs wordt vermeerderd met het van toepassing zijnde btw-tarief alsook eventuele andere van toepassing zijnde belastingen op het ogenblik van de facturatie, ongeacht het geldende tarief (in meer of in min) op het ogenblik van de prijsofferte.

18. In geval van gerechtelijke invordering of geschil zijn enkel het Vredegerecht te Roeselare, de Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk territoriaal bevoegd. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht”